Nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Có 27 nghiệp vụ
STT Tên nghiệp vụ
1 Xây dựng băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật
2 Thành lập, tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật
3 Phương thức và kỹ năng thực hiện lồng ghép PBGDPL vào hoạt động tư vấn pháp luật
4 Phương thức tổ chức một số hình thức tuyên truyền miệng pháp luật
5 Phương thức thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở
6 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua xét xử các vụ án tại Tòa án
7 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu động
8 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mạng lưới truyền thanh cơ sở
9 Phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng internet
10 Phổ biến, giáo dục pháp luật qua báo chí
11 Một số vấn đề chung về PBGDPL thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý
12 Kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật
13 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của Câu lạc bộ pháp luật
14 Khái niệm, vai trò của thi tìm hiểu pháp luật
15 Giới thiệu chung về tuyên truyền miệng trong PBGDPL
16 Giới thiệu chung về tư vấn pháp luật
17 Giới thiệu chung về phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án
18 Các loại hình thi tìm hiểu pháp luật
19 Các hình thức PBGDPL thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý
20 Biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật
21 Biên soạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật
22 Biên soạn sách pháp luật phổ thông
23 Đối tượng tuyên truyền trong thi tìm hiểu pháp luật
24 Các công việc cần tiến hành khi tổ chức thi tìm hiểu pháp luật
25 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải các vụ việc dân sự
26 Khái niệm, ý nghĩa về phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở
27 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả PBGDPL trong công tác hoà giải ở cơ sở