TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 67 khách Trực tuyến
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân về triển khai công tác PBGDPL năm 2019
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019 14:30 - Lượt xem: 152
PDF. In Email

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ngày 13/02/2019.

Trong đó xác định một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2019, như sau:

- Các Sở, Ban, ngành, địa phương cần nghiên cứu, tổ chức quán triệt các nội dung, nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (ban hành kềm theo Quyết định số 348/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh) để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đạt mục tiêu, kết quả đề ra. Đặc biệt, chú trọng biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật chuyên ngành có nội dung thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hoặc dư luận xã hội quan tâm bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm.

- Giao Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và kiểm tra hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên cơ sở ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp tham mưu kiện toàn Hội đồng Phối hợp tỉnh theo hướng cơ cấu Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo đúng thành phần quy định; tổ chức lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng Phối hợp về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 13/01/2014 của Chủ tịch Hội đồng); trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ủy viên Hội đồng Phối hợp, Sở Tư pháp nghiên cứu tổng hợp và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

- Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2018, 2019; đồng thời chú trọng một số nội dung quy phạm pháp luật khác, tùy theo từng đối tượng, vùng, miền cụ thể để có biện pháp tuyên truyền phù hợp. Tiếp tục lồng ghép các quy định của Hiến pháp năm 2013, các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân để tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho nhân dân, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác hòa giải cộng đồng, tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và hòa giải tại các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tư pháp liên hệ làm việc với Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có mở rộng đến một bộ phận báo cáo viên pháp luật cấp huyện có điều kiện tham gia thường xuyên đối với công tác này.       

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh, trong Quý IV/2019./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: