Sở Tư pháp hoàn thành kế hoạch tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở

altTrong khuôn khổ thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước, giai đoạn 2013 - 2016”; năm 2014, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc mở 06 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên của 6 huyện: Nam Trà My (ngày 21/8), Bắc Trà My (ngày 22/8), Tiên Phước (ngày 26/8), Quế Sơn (ngày 29/8), Phước Sơn (ngày 04/9) và  Hiệp Đức (ngày 06/9).

Tam Kỳ tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Cập nhật: Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 07:35

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, sáng ngày 12/9/2014, UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho 120 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban của UBND thành phố và 13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã năm 2014

Cập nhật: Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 10:26

Nhằm củng cố, tăng cường và trang bị cho lực lượng Công an xã những kiến thức cơ bản, thiết thực về quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự, những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Công an, ngày 09/9/2014, Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ Công an xã năm 2014 cho 200 đồng chí là Trưởng, phó Công an xã và các đồng chí cán bộ dự nguồn Trưởng, Phó Công an xã, thị trấn các địa phương.

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cập nhật: Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 10:19

Ngày 08/9/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi là Nghị định 84).

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số