Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hoàn thành đợt triển khai tuyên truyền Hiến pháp và Luật Đất đai năm 2013 đến cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các huyện, thành phố

altNhằm kịp thời đưa tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 14/02/2014 để thực hiện nhiệm vụ trên.

Chi đoàn Sở Tư pháp Đại hội nhiệm kỳ VIII (2014 -2017)

Cập nhật: Thứ hai, 21 Tháng 4 2014 16:16

Trong không khí kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014), dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp và Ban thường vụ Đoàn Khối các cơ quan cấp tỉnh, ngày 18/4/2014 Chi đoàn Sở Tư pháp đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ VIII- nhiệm kỳ 2014-2017.

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013 và tập huấn chuyên sâu Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Cập nhật: Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 13:43

Trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2014, ngày 22/4/2014, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 và tập huấn chuyên sâu Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 tại hội trường Công an tỉnh.

Chính phủ quy định về xác lập, quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Cập nhật: Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:32

Ngày 10/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và việc quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước (sau đây gọi là Nghị định 29).

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số