danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 58 khách Trực tuyến
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 15:55 - Lượt xem: 908
PDF. In Email

Ngày 09/02/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và Kế hoạch triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh - năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-UBND).
Theo các Kế hoạch trên, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2018 như sau:
- Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và đôi ngũ tuyên truyền viên cấp xã.
- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 của Chính phủ theo Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh.
Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu kỹ các văn bản pháp luật chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong cơ quan, đơn vị được tiếp cận, nắm bắt các quy định của pháp luật chung mà mọi người dân cần phải biết.
Các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Luật gia tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án mà mình chủ trì.
Trên cơ sở nguồn kinh phí của tỉnh giao về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý để tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả", cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại các xã, theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Tư pháp.
- Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nghiệp vụ về tự đánh giá tiếp cận pháp luật theo quy định của Bộ Tư pháp. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ;Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tự kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định của Bộ Tư pháp, tại 14 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018.
- Kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở bảo đảm về cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng; khắc phục tình trạng tổ hòa giải có số lượng hòa giải viên nhiều hơn quy định nhưng hoạt động không đem lại hiệu quả thực tế. Cung cấp tài liệu, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ hòa giải ở cơ sở tổ chức sinh hoạt tổ theo định kỳ hằng tháng để trao đổi kinh nghiệm và thường xuyên nắm bắt quy định pháp luật mới. Tiếp tục triển khai, quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, bổ sung kiến thức pháp luật mới cho tất cả hòa giải viên ở cơ sở . Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hòa giải viên.
- Nghiên cứu xây dựng (sửa đổi, bổ sung) hương ước mẫu phù hợp với điều kiện sinh hoạt của dân cư ở các thôn, quy ước mẫu phù hợp với điều kiện sinh hoạt của dân cư ở các khối phố. Tổ chức triển khai hướng dẫn, vận động nhân dân ở thôn, khối phố tham gia xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện sinh hoạt của khu dân cư; tự giác chấp hành tốt nội dung hương ước, quy ước do mình đặt ra. Khuyến khích, tạo điều kiện để các tộc họ, tổ, nhóm dân cư xây dựng tộc ước, quy ước phù hợp điều kiện sinh hoạt của mình và tự giác vận động cùng nhau thực hiện. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: