danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 43 khách Trực tuyến
Bộ Tư pháp hướng dẫn về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018
Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 09:07 - Lượt xem: 951
PDF. In Email

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của Bộ; ngày 12/02/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 525/BTP-PBGDPL hướng dẫn các địa phương thực hiện một số việc trọng tâm trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở như sau:
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại địa phương: Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về hoạt động hòa giải ở cơ sở tại địa phương; khuyến khích, động viên thành viên, hội viên tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực của hòa giải viên; tiếp tục đầu tư, khai thác, biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên trên cơ sở bộ tài liệu nguồn do Bộ Tư pháp ban hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; khuyến khích việc biên dịch ra tiếng các dân tộc tại địa phương và tăng cường thông tin tuyên truyền qua mạng lưới thông tin cơ sở; có kế hoạch và biện pháp cụ thể để cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải.
- Trên cơ sở kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, đề nghị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả; tăng cường các biện pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong hoạt động hòa tại cơ sở giữa các địa phương.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải trong giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật tại cộng đồng thông qua hòa giải ở cơ sở.
- Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở và hòa giải viên trong việc theo dõi việc thực hiện kết quả hòa giải thành; hướng dẫn các bên thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời và tổng hợp kết quả gửi về Bộ Tư pháp.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho công tác hòa giải ở cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp, đề nghị UBND cấp tỉnh chủ động bố trí và hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, chi hỗ trợ cho tổ hòa giải, hòa giải viên; tăng cường các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bảo đảm nguồn lực chi công tác hòa giải ở cơ sở. Đối với việc chi thù lao vụ việc cho hòa giải viên, đề nghị tuân thủ quy định về thủ tục thanh quyết toán việc thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, không quy định thêm bất cứ thủ tục, giấy tờ nào khác.
- Tham gia xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: