TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 58 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành quy trình kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

 

Ngày 02/4/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1140/QĐ-UBND về Quy trình kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh thay thế cho Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh.

Quy trình kiểm tra lần này bao gồm 5 Chương và 19 Điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc kiểm tra, cách thức kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra, trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, cá nhân được kiểm tra, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và nhiều nội dung khác được quy định trong Quy trình; đồng thời, tại Điều 14, Chương IV Quy trình cũng quy định rất cụ thể về biện pháp xử lý kết quả kiểm tra, trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề xuất các biện pháp hoặc kiến nghị các Sở, Ban,  ngành, địa phương được kiểm tra kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo đúng quy định; trường hợp qua kiểm tra phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, người có thẩm quyền kiểm tra chuyển kết quả cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 56, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC./.

                                     Trương Văn Hoài

( KSTTHC – VPUB tỉnh)


Tin mới:
Các tin khác: