danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 22 khách Trực tuyến
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân về công tác PBGDPL năm 2018 và một số định hướng cơ bản cho năm 2019
Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 14:02 - Lượt xem: 715
PDF. In Email

Ngày 06/9/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 334/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2018 và xác định một số nội dung nhiệm vụ trong thời gian đến của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Dưới đây là một số kết luận về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới:
- Các Sở, Ban, ngành, địa phương cần rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 về triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 để tập trung triển khai thực hiện bảo đảm đạt mục tiêu, kết quả đề ra.
- Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... tùy theo từng đối tượng, vùng, miền cụ thể để có biện pháp tuyên truyền phù hợp.
- Sở Tư pháp sớm tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp tổng kết 05 năm triển khai Ngày Pháp luật.
- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ cho công tác PBGDPL; thực hiện mức chi cho công tác hòa giải cơ sở theo đúng quy định của Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch hợp đồng với Học viện Tư pháp, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; ưu tiên những người trực tiếp và thường xuyên làm công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ 6 tháng một lần, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh để trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ này.
- Đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh quan tâm biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật chuyên ngành nhằm hướng dẫn, trang bị kiến thức pháp luật phù hợp cho các đơn vị, ngành, đoàn thể cấp dưới triển khai thực hiện; phát huy tối đa tiện ích của công nghệ thông tin trong chia sẽ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai tác, sử dụng với các hình thức phù hợp.
- Đối với nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh hỗ trợ cho các địa phương thực hiện công tác PBGDPL theo mô hình: "Tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả", giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, địa chỉ theo nội dung hướng dẫn về chuyên môn của Sở Tư pháp; đối với các huyện không giao lại nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ cho Phòng Tư pháp thực hiện hoặc chi sai mục đích thì đề nghị thu hồi. Từ năm 2019 trở đi, nghiên cứu giao lại khoản kinh phí của tỉnh hỗ trợ theo mô hình này cho Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh thực hiện để bảo đảm sự hướng dẫn, điều hành thông suốt và sử dụng hiệu quả.
- Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng chương trình PBGDPL trên sóng phát thanh, truyền hình, thống nhất bổ sung nhiệm vụ này vào Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh, kể từ năm 2019.
- Hội đồng phối hợp tỉnh sinh hoạt định kỳ theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đề nghị các thành viên Hội đồng nghiêm túc thực hiện; giao Sở Tư pháp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng, nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy chế thì tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: