danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 25 khách Trực tuyến
Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 14:56 - Lượt xem: 185
PDF. In Email

Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND (gọi tắt Quyết định số 2666) về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 2666 thay thế Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy chế quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài bao gồm: việc phối hợp lập Biên bản trẻ em bị bỏ rơi; rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi nước ngoài; xác nhận trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi nước ngoài; giới thiệu trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi nước ngoài và phối hợp trong việc quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài...
Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, thực hiện các nội dung phối hợp được kịp thời, thường xuyên và có hiệu quả. Trong đó, giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức triển khai thực hiện quy chế này, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp liên ngành để tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế, những vướng mắc trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Phòng HCTP


Tin mới:
Các tin khác: