danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 15 khách Trực tuyến
Sở Tư pháp đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác Tư pháp trong năm 2020
Thứ hai, 11 Tháng 1 2021 10:40 - Lượt xem: 89
PDF. In Email

Năm 2020, Sở Tư pháp đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung về kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, với quyết tâm cao, tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực công tác như: chất lượng báo cáo thẩm định được chú trọng thể hiện được vai trò, vị trí của cơ quan Tư pháp trong việc "gác cổng" về công tác xây dựng thể chế của HĐND, UBND tỉnh; công tác phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng và phong phú có vai trò quan trọng trong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh; hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 4 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ở mức độ 3; công tác trợ giúp pháp lý đạt chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa; hoạt động công chứng thu phí đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao; đội ngũ công chức được chú trọng bồi dưỡng về đạo đức công vụ và kỹ năng, nghiệp vụ... Một số kết quả nổi bật sau đây:
Thứ nhất, Sở Tư pháp đã chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì thực hiện rà soát tất cả các nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan đến cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020, gồm 67 nghị quyết, tham mưu thực hiện Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ năm 2010-2020, báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, được HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao.
Thứ hai, Sở Tư pháp tiến hành rà soát và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giải quyết 53 thủ tục hành chính và không ủy quyền 99 thủ tục hành chính.
Thứ ba, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý bắt buộc thi hành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Quyết định, cụ thể là việc quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh. Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước thu lại các khoản chi phí khi thực hiện các dịch vụ giúp người yêu cầu thiết lập, hoàn chỉnh hồ sơ chứng thực, tránh thất thoát chi phí của Nhà nước.
Thứ tư, đối với lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự đảng trình Tỉnh ủy ban hành các văn bản: Chỉ thị số 57/CT-TU ngày 24/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 60-CT/TU ngày 21/9/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh.
Thứ năm, Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án Tổ chức lại Trung tâm TGPL theo hướng giảm 06 biên chế và giảm 01 phòng.
Thứ sáu, nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và chuyên ngành đào tạo, phát huy hiệu quả trong thực hiện chức trách, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong thực hiện cải cách hành chính, đòi hỏi công chức Tư pháp - Hộ tịch phải đảm bảo các tiêu chuẩn và chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 03/2020/QĐ – UBND, ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Sở Tư pháp thực hiện rà soát về số lượng, tiêu chuẩn và ngành đào tạo đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tại 241 xã và đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ để củng cố, kiện toàn.
Thứ bảy, Sở Tư pháp đã có những sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính như: Phát hành 13.000 Tờ rơi hướng dẫn một số quy định về "Đăng ký hộ tịch trực tuyến, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến mức độ 3, 4; phát hành "Sổ tay nghiệp vụ nuôi con nuôi" gửi cho Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Quy chế số 01/QCPH/STP-BHXH ngày 09/3/2020 phối hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam...
Ghi nhận những kết quả trên, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Văn phòng Sở