danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 45 khách Trực tuyến
Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 07:47 - Lượt xem: 86
PDF. In Email

Ngày 26/1/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (kèm theo Quyết định số 268/QĐ – UBND); theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:
Thứ nhất, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Thực hiện củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, huyện. Triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã theo hướng chuyên sâu; lựa chọn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tiêu biểu để tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp...các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đối với các Sở, ngành chủ trì Đề án PBGDPL xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể của năm 2021 trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 theo Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh. Trên cơ sở nguồn kinh phí UBND tỉnh giao về UBND các huyện, thị xã, thành phố theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả"; theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để lồng ghép triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022", theo Kế hoạch số 4857 /KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh. Sở Tư pháp chủ động tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 .
Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác PBGDPL; xây dựng báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ –UBND ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Thứ hai, công tác hòa giải ở cơ sở: Hướng dẫn kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung cho hòa giải viên của Bộ Tư pháp; thực hiện kiểm tra, giám sát về thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, trọng tâm là việc sử dụng Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở và việc thực hiện chế độ, chính sách với hòa giải viên. Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh " theo Kế hoạch số 4857/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh.
Thứ ba, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

Hà Vũ


Tin mới:
Các tin khác: