danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 36 khách Trực tuyến
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 10:37 - Lượt xem: 696
PDF. In Email

Ngày 25/2/2021, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 215/HĐPH về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Trung ương và của tỉnh...theo một số định hướng sau đây:
Thứ nhất, nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT - BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết 1187/NQ - UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... chú trọng các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, quyền nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự và thể thức bầu cử, thông tin tư liệu tổng hợp số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.
Thứ hai, hình thức tuyên truyền: Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử với các hình thức phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, trên các Cổng/Trang thông tin điện tử; tuyên truyền trực quan thông qua các khẩu hiệu, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật; các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của báo, đài...
Thứ ba, thời gian tổ chức tuyên truyền: Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: