Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư pháp
Thứ sáu, 13 Tháng 8 2021 10:19 - Lượt xem: 738
PDF. In Email

Nhìn lại 05 năm thực hiện triển khai Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/5/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, Sở Tư pháp Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý như sau:
Thứ nhất, về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy: Thời điểm trước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW, Sở Tư pháp có 07 phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp chế; công chứng, chứng thực, nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải cơ sở; đấu giá tài sản; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
Qua 05 năm thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện nay Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; theo đó Sở tổ chức kiện toàn bộ máy còn 05 phòng chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Thứ hai, về tinh giản biên chế và xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Thời điểm tháng 4 năm 2015, biên chế công chức, viên chức được giao của Sở là 97, trong đó hành chính là 41 và sự nghiệp là 56. Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án số 25/ĐA-STP ngày 23/02/2016 về tinh giản biên chế Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2021 và đã được phê duyệt tại Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Qua 05 năm thực hiện, Sở Tư pháp có 04 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108, đảm bảo theo lộ trình chung của tỉnh.
Xây dựng Đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/8/2018, căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, Sở bố trí biên chế và con người phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả chất lượng công việc. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sở đảm bảo theo tiêu chuẩn ngạch, bậc, chức danh theo quy định.
Hiện nay, so với thời điểm tháng 04 năm 2015; số lượng công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị đều tăng.
Thứ ba, về quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức: Hằng năm, sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định phân bổ biên chế và UBND tỉnh có Quyết định giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị; Sở có Quyết định phân bổ biên chế cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để thực hiện. Việc đăng ký tuyển dụng trên cơ sở biên chế giao, đảm bảo không dôi dư và tỷ lệ phù hợp với số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108. Đặc biệt, Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sở nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ điều kiện về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm.
Từ một số kết quả đạt được nêu trên, Sở Tư pháp tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt chú trọng cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm, khung năng lực; bảo đảm đúng người, đúng việc. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực đáp ứng nhu cầu công việc trước mắt và lâu dài./.

Minh Ngọc


Tin mới:
Các tin khác: