Ngành Tư pháp Quảng Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
Thứ sáu, 27 Tháng 8 2021 08:24 - Lượt xem: 194
PDF. In Email

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2021) và 24 năm thành lập ngành Tư pháp Quảng Nam nói riêng (28/8/1997- 28/8/2021), cùng nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Tư pháp Quảng Nam trong thời gian qua.
Được sự quan tâm tạo điều kiện, sự lãnh chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể; sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, phấn đấu, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp. Trong thời gian qua, ngành Tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng luôn được UBND tỉnh, Bộ Tư pháp đánh giá cao trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Nổi bật là Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu và thẩm định việc ban hành các thể chế, chính sách phù hợp, có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước, tạo môi trường lành mạnh trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là thể chế và cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Trong thời gian gần đây, Sở Tư pháp đóng một vai trò đặc biệt trong việc cải cách thủ tục hành chính là thẩm định tính pháp lý về việc đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các sở, ngành giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì thực hiện rà soát tất cả các nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan đến cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020, báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, được HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, từng bước nâng cao ý thức "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" trong tầng lớp cán bộ và Nhân dân, làm cơ sở để tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo... Không ngừng nghiên cứu phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến để nâng cao hiệu quả công tác này. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 57–CT/TU ngày 24/8/2020 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 –CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp ngày càng nề nếp, chuyên nghiệp hơn và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, công dân. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 60-CT/TU ngày 21/9/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh văn bản chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Công tác hành chính tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động quản lý, đăng ký hộ tịch, lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp. Kịp thời tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo quản lý hoạt động hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh như Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước thu lại các khoản chi phí khi thực hiện các dịch vụ giúp người yêu cầu thiết lập, hoàn chỉnh hồ sơ chứng thực, tránh thất thoát chi phí của Nhà nước; Quy chế phối hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh... Công tác trợ giúp pháp lý tăng cường nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.
Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc và thực hiện nhiệm vụ. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án triển khai Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, phần mềm cấp vi bằng, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu công chứng... Đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự phấn đấu, nổ lực trên, Sở Tư pháp được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiều năm qua.
Với những kết quả đã đạt được cùng những định hướng chỉ đạo điều hành, trong thời gian tới ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Văn phòng Sở


Tin mới:
Các tin khác: