TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 47 khách Trực tuyến
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 14:48 - Lượt xem: 412
PDF. In Email

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022, ngày 21/8/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 550/CTPH-STP-HLHP triển khai thực hiện giai đoạn năm 2018 – 2022 và Kế hoạch liên tịch số 19/KHLT-STP-HLHPN triển khai thực hiện trong năm 2018.
Theo Chương trình phối hợp giai đoạn năm 2018 – 2022, hai bên đã thống nhất phối hợp triển khai nhiều hoạt động trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật; hòa giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và công tác bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Hội phụ nữ và ngành Tư pháp.
Trong thời gian còn lại của năm 2018, hai bên chú trọng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 trong các cấp Hội; phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ là báo cáo viên pháp luật tỉnh và cán bộ, hội viên hội phụ nữ chủ chốt của các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng là phụ nữ được quy định trong Luật trợ giúp pháp lý; tổ chức các điểm tư vấn pháp luật lưu động tại địa phương, nhất là những địa bàn trọng; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho thành viên; phối hợp hòa giải đối với các vụ việc có liên quan đến phụ nữ. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lồng ghép giới, bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; phát huy vai trò phản biện xã hội của Hội phụ nữ các cấp đối với các dự thảo chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo sự tham gia của Hội phụ nữ các cấp trong việc thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do ngành Tư pháp chủ trì, nhất là các văn bản về giới, liên quan đến phụ nữ.
Chương trình phối hợp và Kế hoạch liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: