HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP
Chọn lĩnh vực văn bản:
Chọn thể loại văn bản:
Năm ban hành:
Nhập cụm từ tìm kiếm:
 
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 19/KH-STP 17/04/2017 Kế hoạch Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Ngành Tư pháp Quảng Nam tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017"
2 22/BC-STP 17/04/2017 Báo cáo Lĩnh vực khác Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Báo cáo công tác kết nghĩa năm 2016 và kế hoạch công tác kết nghĩa năm 2017
3 290/STP-VP 07/04/2017 Công văn Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam V/v đề nghị hướng dẫn ghi tờ khai phí, lệ phí.
4 17/KH-STP 04/04/2017 Kế hoạch Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 16/KH-STP 30/03/2017 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch dự toán đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
6 238 /STP-XD&KTVBQPPL 24/03/2017 Công văn Xây dựng và kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 09/KH-HĐPH 15/03/2017 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2017
8 08/KH-STP 05/03/2017 Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2017
9 07/KH-STP 28/02/2017 Kế hoạch Lĩnh vực khác Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017
10 170/STP-BTTP 27/02/2017 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v triển khai thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí
11 04/KH-STP 14/02/2017 Kế hoạch Công nghệ thông tin Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Sở Tư pháp
12 464/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định Lĩnh vực khác UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017
13 08/TB-STP 23/01/2017 Thông báo Công nghệ thông tin Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Thông báo V/v thực hiện áp dụng chữ ký số
14 14/QĐ-STP 10/01/2017 Quyết định Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Quyết định tặng giấy khen năm 2016 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Tư pháp huyện Đại Lộc
15 13/QĐ-STP 10/01/2017 Quyết định Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Quyết định tặng giấy khen năm 2016 cho Phòng Tư pháp
16 01/KH-STP 10/01/2017 Kế hoạch Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Trợ Giúp pháp lý năm 2017