HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP
Chọn lĩnh vực văn bản:
Chọn thể loại văn bản:
Năm ban hành:
Nhập cụm từ tìm kiếm:
 
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 1373/STP-BTTP 09/08/2021 Công văn Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v triển khai thực hiện Công văn số 5112/UBND-NC ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.
2 1338/STP-BTTP 03/08/2021 Công văn Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam V/v thống kê, báo cáo danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19
3 1337/STP-BTTP 03/08/2021 Công văn Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn về việc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường QLNN trong hoạt động công chứng
4 25/2021/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định Phổ biến giáo dục pháp luật Chính phủ Quyết định quy định về xã, phường, th trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
5 05/2021/TT-BTP 05/07/2021 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
6 10/TB-TGPL 03/06/2021 Thông báo Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Trung tâm TGPL Nhà nước Quảng Nam Thông báo lựa chọn ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
7 731/STP-BTTP 18/05/2021 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v kiểm tra và cung cấp thông tin các hợp đồng, giao dịch
8 644/HĐPH 12/05/2021 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Hội đồng phối hợp phổ biên giáo dục pháp luật tỉnh Công văn Về việc tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống COVID -19
9 621/STP-PBGDPL 10/05/2021 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v tiếp tục phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 và thay đổi thể lệ cuộc thi
10 20/2021/NQ-HĐND 19/04/2021 Nghị quyết Phổ biến giáo dục pháp luật HĐND tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 16/TB-STP 16/04/2021 Thông báo Lĩnh vực khác Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Thông báo tiếp nhận viên chức về làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
12 355/STP-BTTP 01/04/2021 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư
13 13/STP-BTTP 06/01/2021 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
14 1083/GM-UBMD 10/12/2020 Giấy mời Phổ biến giáo dục pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Giấy mời và tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương.
15 1698/STP-BTTP 03/11/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo kết quả công tác năm 2020
16 1687/STP-TTr 02/11/2020 Công văn Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020
17 1621/STP-BTTP 14/10/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v triển khai thực hiện Quy chế QL, KT, SD CSDL công chứng trên địa bàn tỉnh
18 1624/STP-BTTP 14/10/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v tạm dừng công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đang tranh chấp
19 1622/STP-BTTP 14/10/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v triển khai thực hiện Quy chế QL, KT, SD CSDL công chứng trên địa bàn tỉnh (gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh)
20 1502/STP-BTTP 24/09/2020 Công văn Thừa phát lại UBND tỉnh Quảng Nam Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp
21 1106/STP-HTCP 06/07/2020 Công văn Hộ tịch - Quốc tịch Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch và nghị định số 123/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ để địa phương biết, theo dõi
22 775/STP-VP 11/05/2020 Công văn Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v lập danh sách xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020
23 602/STP-BTTP 01/04/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19
24 323/STP-BTTP 02/03/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư
25 324/STP-BTTP 02/03/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v thực hiện quy định của Luật đấu giá tài sản
26 318 /STP-BTTP 28/02/2020 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v tạm dừng công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân phải thi hành án
27 2039/STP-HCTP 27/11/2019 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v thông báo tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến công ty Alibaba
28 1877/STP-BTTP 31/10/2019 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo kết quả công tác năm 2019
29 1804/STP-BTTP 21/10/2019 Công văn Giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
30 31/GM- STP 16/10/2019 Giấy mời Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Giấy mời tập huấn Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng