TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 62 khách Trực tuyến
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 08:16 - Lượt xem: 527
PDF. In Email

Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bao gồm nội dung Bộ Tiêu chí; đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp bảo đảm thực hiện. Cụ thể như sau:
Về đối tượng áp dụng Bộ tiêu chí: Thông tư quy định 02 đối tượng áp dụng Bộ tiêu chí là: Bộ, cơ quang ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Về thành phần Bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí bao gồm 05 nhóm tiêu chí, cụ thể như sau: Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL (tối đa 30 điểm). Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động PBGDPL (tối đa 20 điểm). Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác PBGDPL (tối đa 20 điểm). Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội (tối đa 20 điểm). Nhóm tiêu chí khác (tối đa 10 điểm).
Về ký đánh giá: Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Về tổ chức đánh giá: Kết thúc kỳ đánh giá, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm toàn bộ các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu theo Thông tư này và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm về Bộ Tư pháp để đánh giá, chấm điểm, xếp loại. Điểm số tự đánh giá được tính hệ số 1.
Căn cứ kết quả tự đánh giá, chấm điểm của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và kết quả theo dõi, quản lý, kết quả kiểm tra, khảo sát, tọa đàm và các nguồn thông tin hợp pháp khác, Bộ Tư pháp tổ chức việc đánh giá, chấm điểm từng nhóm tiêu chí trong nội dung Bộ Tiêu chí. Điểm số do Bộ Tư pháp đánh giá được tính hệ số 2.
Tổng số điểm làm căn cứ để Bộ Tư pháp xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL được tính theo công thức: Tổng số điểm đạt được = (Điểm số tự chấm *1 + Điểm số do Bộ Tư pháp chấm * 2)/3.
Về xếp loại: Tổng số điểm đạt được và mức xếp loại như sau: Tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên: Xếp loại xuất sắc; Tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến 90 điểm: Xếp loại tốt; Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến 80 điểm: Xếp loại khá; Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến 70 điểm: Xếp loại trung bình; Tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm: Xếp loại yếu.
Kết quả xếp loại bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh được Bộ Tư pháp công bố trước ngày 30 tháng 4 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá và thông tin đến cơ quan được xếp loại. Hình thức công bố do Bộ Tư pháp quyết định.
Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Thông tư này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: