TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 89 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành tiêu chí xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có nội dung phức tạp
Thứ ba, 29 Tháng 5 2018 08:23 - Lượt xem: 416
PDF. In Email

Thực hiện khoản 17 Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC và điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh; ngày 23/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý VPHC, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Theo đó, hồ sơ xử lý VPHC, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp là hồ sơ có một trong các tiêu chí sau đây:

- Hồ sơ vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần phải xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý VPHC mà không thuộc trường hợp phải giải trình.

- Hồ sơ vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý VPHC.

- Hồ sơ vụ việc mà đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài.

- Hồ sơ vụ việc có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

- Hồ sơ vụ việc có nhiều văn bản, tài liệu mâu thuẫn với nhau cần phải có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

- Một vụ việc VPHC do nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện.

- Vụ việc VPHC gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức.

Trên cơ sở các tiêu chí này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác định hồ sơ xử lý VPHC, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán cho cán bộ, công chức trực tiếp kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý VPHC, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Các tiêu chí này thay thế quy định về hồ sơ phức tạp quy định tại Điều 1 Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Bùi Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: