TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 63 khách Trực tuyến
Quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 14:50 - Lượt xem: 681
PDF. In Email

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.
Dưới đây là một số nội dung trọng tâm của Quyết định trên:
- Về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là khách hàng hoặc người) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện: (i) Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (cụ thể: Có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng; có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên; có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án được thể hiện bằng văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác). (ii) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; (iii) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.
Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân với mục đích làm nhà ở thì không cần phải đáp ứng điều kiện nêu trên (trừ điều kiện không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai...)
- Điều kiện để thửa đất hoặc khu đất (gọi chung là thửa đất) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đất đã được giải phóng mặt bằng; có phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết định của UBND tỉnh cũng quy định cụ thể điều kiện để thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất là khi đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đã thông báo công khai việc lựa chọn mà không có tổ chức bán đấu giá tài sản nào tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc có đăng ký nhưng không lựa chọn được đơn vị thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Tấn Chánh


Tin mới:
Các tin khác: