TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 117 khách Trực tuyến
Quảng Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2018
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 08:54 - Lượt xem: 414
PDF. In Email

Ngày 25/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3386/KH-UBND về việc kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2018, với những nội dung trọng tâm như sau:
Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này; kiểm tra việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Chương trình khung (Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/3/2015 của Bộ Tư pháp) và Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp); kết quả hỗ trợ nguồn lực, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tự kiểm tra, thống kê số liệu sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; việc phát huy vai trò nòng cốt của UBMTTQVN và các tổ chức thành viên theo quy định của pháp luật và các chương trình phối hợp công tác có liên quan; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; những thuận lợi, tác động tích cực đến đời sống xã hội ở địa phương; những mô hình, cách làm hiệu quả được áp dụng; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, tháo gỡ; các đề xuất, kiến nghị.
UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và các đơn vị có liên quan tổng hợp danh sách thành viên Đoàn kiểm tra, tổ chức họp đoàn để phân công nhiệm vụ và tiến hành kiểm tra theo nội dung, tiến độ của Kế hoạch này tại một số xã thuộc các huyện Hiệp Đức (xã Hiệp Thuận), huyện Duy Xuyên (xã Duy Vinh), huyện Tiên Phước (xã Tiên Thọ).
UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, tổ chức tự kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; tổng hợp kết quả kiểm tra để kết hợp với kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018 để báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: