danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 60 khách Trực tuyến
Một số hướng dẫn mới về thi hành Bộ luật Lao động
Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 19:04 - Lượt xem: 734
PDF. In Email

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. So với quy định cũ, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung đáng chú ý sau:
Về chế độ nâng lương, thời gian làm việc, trang bị bảo hộ lao động, các khoản bảo hiểm trong hợp đồng lao động, Nghị định quy định: Chế độ nâng bậc, nâng lương theo nội dung thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức tiền lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo nội dung thỏa thuận của hai bên hoặc thỏa thuận thực hiện theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.
Đối với hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, Nghị định mới nêu rõ: Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. So với quy định cũ, Nghị định mới quy định phải có sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng của các bên theo quy định của pháp luật.
Bổ sung quy định về việc thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh khi cho thôi việc đối với nhiều người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế thì phải bằng văn bản với những nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động; tổng số lao động; số lao động phải thôi việc; lý do người lao động thôi việc; thời điểm người lao động thôi việc; số tiền phải chi trả trợ cấp mất việc làm.
Bổ sung quy định thời hạn thanh toán quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thuộc một trong các trường hợp sau: Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo Điều 44 của Bộ luật lao động hoặc sáp nhận, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của Bộ luật lao động.
Bên cạnh đó, Nghị định mới quy định về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc; ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ. Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề.
Ngoài ra, Nghị định mới còn sửa đổi các quy định về thời gian để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp; trình tự xử lý kỷ luật lao động; quy định tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật...
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018./.

Tấn Chánh


Tin mới:
Các tin khác: