TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 43 khách Trực tuyến
Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 22:34 - Lượt xem: 195
PDF. In Email

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1833/UBND-NC về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:
- Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác TDTHTHPL tại Điểm 2 Mục II Kế hoạch triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và TDTHTHPL năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc TDTHTHPL đối với các vấn đề, lĩnh vực thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.
- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật.
- Kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác TDTHTHPL. Trên cơ sở Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, lập dự toán kinh phí công tác TDTHTHPL hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Triển khai sử dụng có hiệu quả Phần mềm hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ liên quan đến việc sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật của ngành, lĩnh vực về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo đúng thời gian quy định.
- Giao Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác TDTHTHPL trên địa bàn tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc do các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh liên quan đến công tác TDTHTHPL để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp hướng dẫn thống nhất triển khai thực hiện./.

Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: