danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 39 khách Trực tuyến
Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong việc tặng quà và nhận quà tặng
Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 15:42 - Lượt xem: 449
PDF. In Email

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; theo đó, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với việc tặng quà và nhận quà tặng, được quy định như sau:
Về việc tặng quà, tài chính công, tài sản công chỉ được dùng làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại, thực hiện chế độ, chính sách và phải theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai theo quy định.
Về việc nhận quà tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải quản lý, xử lý quà tặng theo quy định.
Quy định về báo cáo, nộp lại quà tặng, trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý để xử lý theo quy định; người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng mà không từ chối được thì phải báo cáo cấp trên bằng văn bản và nộp lại quà tặng để xử lý trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.
Về xử lý quà tặng: Đối với quà tặng là tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Đối với quà tặng là hiện vật thì tiếp nhận, bảo quản và xử lý theo trình tự, thủ tục quy định.
Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó. Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng, cụ thể: Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài chính công, tài sản công tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho Nhà nước. Cá nhân sử dụng tài chính công, tài sản công tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về nhận quà tặng, xử lý quà tặng, người có chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về nhận quà tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước.
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019./.

Thanh Linh


Tin mới:
Các tin khác: