danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 95 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 13:49 - Lượt xem: 1563
PDF. In Email

Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5413/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn tỉnh; với những nội dung cụ thể như sau:
- Các Sở, Ngành, địa phương tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về: Tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng...
- Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tập trung phổ biến, tuyên truyền văn bản luật có hiệu lực năm 2019 và các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tình hình an ninh mạng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo...
- Tuyên truyền, phổ biến một số điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực khác; đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam...
- Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; đánh giá tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.
Hình thức tổ chức:
- Tổ chức hoạt động mít ting hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương...; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" hay phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
- Tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở, thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận.
- Huy động nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật tại địa phương để thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn theo đúng quy định của pháp luật; giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức/đơn vị truyền thông kêu gọi, vận động các doanh nghiệp tham gia tài trợ thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trực quan như áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn ... đặt tại một số tuyến đường chính của thành phố Tam Kỳ, Hội An và trung tâm các huyện, thị xã theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
- Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật thông qua Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX.
Chủ đề: Tham khảo và sử dụng các khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 cần tổ chức thường xuyên, liên tục; chú trọng tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2019; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2019.
Kinh phí thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2019. Riêng các huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh đầu tư kinh phí thực hiện mô hình "Tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả" tại các xã, thị trấn phải bảo đảm việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật một cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: