danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 77 khách Trực tuyến
UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công
Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019 14:57 - Lượt xem: 1582
PDF. In Email

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Theo đó tài sản công tại cơ quan, đơn vị, bao gồm: Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ; Quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ; Xe ô tô và phương tiện vận tải khác; Tài sản khác (gồm: Máy móc thiết bị; quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu; tài sản khác theo quy định của pháp luật); Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; Tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân; Tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi; Tài sản là công trình nước sạch nông thôn tập trung; Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa.
Nội dung phân cấp về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công gồm: Phân cấp về quản lý, sử dụng tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công; thuê tài sản phục vụ hoạt động; thanh lý, bán, thu hồi, điều chuyển, tiêu huỷ và xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại...
Trường hợp thanh lý tài sản công khi đáp ứng một trong các điều kiện: Tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả; Nhà làm việc hoặc tài sản gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp thanh lý xe ô tô khi đáp ứng một trong các điều kiện: Đã quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; Đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đã sử dụng trên 250.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn còn lại.
Về xác định giá khởi điểm bán thanh lý tài sản công thực hiện theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017). Về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản được quy đinh: Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản công đối với xe ô tô các loại trên cơ sở đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản công không thuộc phạm vi quy định của Giám đốc Sở Tài chính trên cơ sở tham mưu của bộ phận tài chính của cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công được quy định, cụ thể: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Kiến nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định, chế độ quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công; Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công có trách nhiệm: Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công; Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công tại đơn vị; Báo cáo kê khai và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về tài sản công được giao quản lý, sử dụng và khai thác theo đúng quy định hiện hành. Lập thẻ theo dõi tài sản công được giao quản lý, thực hiện hạch toán tài sản công được giao quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định về kế toán, thống kê; Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, cơ quan tài chính nhà nước có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ thanh toán các khoản chi phí liên quan đến tài sản phải báo cáo và không bố trí kinh phí mua sắm tài sản cố định vào dự toán ngân sách năm sau của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công bị xử lý theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2019./.

Thanh Linh


Tin mới:
Các tin khác: