danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 26 khách Trực tuyến
Mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh
Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 10:02 - Lượt xem: 119
PDF. In Email

 

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu thực tế của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động chứng thực tại địa phương; ngày 13/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quyết định quy định một số nội dung chủ yếu như sau:
Thứ nhất, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng thực tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã; Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Thứ hai, mức trần thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực được quy định như sau: In giấy tờ, văn bản khổ A4 là 1.000 đồng, khổ A3 là 2.000 đồng; Chụp giấy tờ, văn bản khổ A4 là 500 đồng, khổ A3 là 1.000 đồng; Đánh máy giấy tờ, văn bản khổ A4 là 10.000 đồng, khổ A3 là 15.000 đồng.
Thứ ba, về quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản: Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, hạch toán kịp thời số tiền thu được vào sổ sách kế toán của cơ quan, đơn vị; lập hóa đơn, chứng từ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền thu được. Chứng từ thu: Sử dụng hóa đơn dịch vụ tự in hoặc mua tại cơ quan thuế theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.
Toàn bộ số tiền thu được là nguồn kinh phí để thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và được quản lý, sử dụng theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước gồm những nội dung chi sau:
- Chi mua vật tư, văn phòng phẩm và các khoản chi khác liên quan trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện công việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực;
- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản;
- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản (nếu có và không bao gồm chi phí tiền lương đối với cán bộ công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định). Các nội dung chi nêu trên phải được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Sau khi thanh toán các khoản chi phí phục vụ in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản, phần kinh phí còn lại bổ sung vào kinh phí hoạt động thường xuyên thực hiện theo cơ chế tự chủ đối với cơ quan nhà nước theo quy định.
Thứ tư, Quyết định cũng quy định UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế để quyết định mức thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực cho phù hợp nhưng không được cao hơn mức trần chi phí theo quy định tại Quyết định này; Niêm yết công khai mức thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực tại trụ sở cơ quan và bộ phận "Một cửa" nơi tiếp nhận yêu cầu chứng thực.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2020./.

Phòng Hành chính Tư pháp