Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức thuộc tỉnh Quảng Nam
Thứ năm, 05 Tháng 8 2021 14:08 - Lượt xem: 313
PDF. In Email

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam (sau đây viết là Quyết định số 12) với một số nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, về bổ nhiệm: Điều kiện bổ nhiệm: phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm. Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất hoặc trong thời gian giữ chức danh, chức vụ của nhiệm kỳ. Phải đảm bảo quy định về tuổi bổ nhiệm, kinh nghiệm công tác; hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầu đủ, rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật... và có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm: có trình độ Đại học trở lên; đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với ngạch chuyên viên trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý tương đương và đạt tiêu chuẩn chính trị về trình độ trung cấp trở lên đối với công chức bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng, phó ban, chi cục thuộc Sở; trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện; trưởng phòng và tương đương thuộc ban, chi cục thuộc sở; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, UBND cấp huyện. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm: quy định rõ tại Điều 10 Quyết định số 12 về xin chủ trương bổ nhiệm, thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ và nguồn nhân sự từ nơi khác đến,

Thứ 2, về bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Quyết định bổ nhiệm lại hoặc quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm ít nhất 01 ngày làm việc.

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại: hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại; cơ quan, tổ chức có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; đủ sức khỏe và không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định. Thủ tục bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định tại Điều 17, 18 Quyết định số 12.

Thứ ba, về luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ: Luân chuyển phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và phải có kế hoạch luân chuyển. Thời gian luân chuyển ít nhất 03 năm (36 tháng) đối với một lần luân chuyển trừ trường hợp đặc biệt do cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quyết định số 12 cũng quy định rõ việc từ chức đối với công chức và thôi giữ chức vụ đối với viên chức và các trường hợp công chức không được từ chức, viên chức không được thôi giữ chức vụ tại Điều 28. Việc miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được xem xét trong các trường hợp quy định tại Điều 29 Quyết định số 12.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày10/8/2021 và thay thế Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 và Điều 1 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 sửa đổi bổ sung một số quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh./.

Minh Ngọc


Tin mới:
Các tin khác: