TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 75 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
HĐND tỉnh quy định mới về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thứ hai, 07 Tháng 1 2019 20:38

Để triển khai thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công chức, viên chức; ngày 06/12/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh như sau:

 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Văn hoá công vụ
Thứ hai, 07 Tháng 1 2019 20:30

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, với mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội, ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ. Theo đó, nội dung của văn hóa công vụ, bao gồm:

 
HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động làm việc tại nước ngoài
Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 09:10

Ngày 06/12/2018, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2019-2021. Dưới đây là một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết 51/2018:

 
Kể từ ngày 01/01/2019, người làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới
Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 07:51

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

 
UBND tỉnh ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 16:40

Nhằm xác định thẩm quyền giải quyết từng nội dung công việc, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; ngày 05/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Thứ tư, 12 Tháng 12 2018 14:04

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; các biểu mẫu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; mã số hồ sơ và mã ngành, lĩnh vực TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; công cụ chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chức năng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

 
Quy định mới của Chính phủ về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
Thứ tư, 12 Tháng 12 2018 14:02

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

 
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan hành chính
Thứ năm, 29 Tháng 11 2018 10:30

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

 
Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hệ thống hành chính nhà nước
Thứ tư, 28 Tháng 11 2018 16:02

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg  quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

 
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng
Thứ hai, 19 Tháng 11 2018 16:30

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chỉ thị tăng cường trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công chứng như:

 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
Thứ tư, 14 Tháng 11 2018 19:50

Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công; ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về vấn đề này. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, các cơ quan trung ương và địa phương, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 65